anh sách các trang web chat Yahoo trực tuyến:

Meebo.com
chat yahoo web messenger
Koolim.com

Instan-t.com
chat yahoo web messenger
Messenger.yahoo.com
chat yahoo web messenger
Imhaha.com
chat yahoo web messenger
Iloveim.com
chat yahoo web messenger
Imo.im
chat yahoo web messenger

Advertisements