Clip dưới đây giới thiệu cách dùng chương trình Easy Gif Animator (EGA) để chèn vào ảnh đoạn text, đường link website hoặc xóa bản quyền đã đóng dấu.

Các bước được hướng dẫn trong video như sau:

Đóng dấu bản quyền

– Mở tấm ảnh lên với EGA. Bạn sẽ thấy danh sách các frame của ảnh động sẽ được liệt kê ra bên tay trái của cửa sổ chương trình.

– Nhấp chuột chọn frame đầu tiên, rồi chọn công cụ Text để tạo dòng chữ bản quyền.

– Nhấn vào nút Copy Selection to All Frames.

– Bấm vào thẻ Preview để xem lại kết quả.

– Lưu lại tập tin ảnh thành phẩm.

Xóa bản quyền

– Mở tấm ảnh lên với EGA.

– Click chuột chọn frame đầu tiên, rồi chọn công cụ Rectangle vạch ra một khung che dòng chữ bản quyền đi.

– Chọn công cụ Selection vạch ra một khung khác có kích thước bằng với khung khi nãy và cũng tại vị trí đó.

– Nhấp vào nút Copy Selection to All Frames.

– Bấm vào thẻ Preview để xem lại kết quả.

– Lưu lại tập tin ảnh thành phẩm.

Một số thao tác nâng cao

– Thiết lập thời gian cho từng frame.

– Tạo thêm frame mới, xóa frame.

– Xén ảnh động.

– Chỉnh sửa từng Frame.

Tải video hướng dẫn: http://www.box.net/shared/static/cjxcq5oucg.wmv

Advertisements