Thiet bi dien – Hien nay co rat nhieu cong ty va doanh nghiep cung cap thiet bi dien cong nghiep tren thi truong. Ban muon tim kiem cho minh mong cong ty cung cap thiet bi chat luong? dich vu giao hang va chuyen fax nhanh chong? gia ca phai chang va canh tranh voi thi truong? dac biet la phai dam bao chat luong toi uu cho cong trinh? Hay den voi Cat Van Loi ban se cam nhan duoc chat luong cung nhu uy tin va chat luong ma chung toi se dem den cho ban.

Tieu chi ma chung toi mong muon dem den cho khach hang:

 • Dich vu cung cap thiet bi dien chuyen nghiep
 • He thong kiem tra chat luong ISO 9001
 • He thong manh me phu vu tren toan quoc
 • Gia ca canh tranh voi thi truong
 • San pham chat luong cao dap ung duoc nhieu cong viec
 • Dich vu hau mai va uu dai khach hang thuong xuyen
 • Dich vu truc tuyen ho tro cao voi nhieu nhan vien chuyen nganh luon lang nghe va dap ung khach hang
 • Nhan vien lanh nghe co kinh nghiem trong nhieu nam lam viec, phuc vu tot cho nhieu loai hinh quy mo cong trinh khac nhau
thiet-bi-dien

Cat Van Loi – la cong ty chuyen hoat dong trong linh vuc cung cap vat tu co dien(M&E). Voi kinh nghiem trong nhieu nam lam viec va cung cap tren toan dat nuoc. Chung toi dam bao gia ca canh tranh cho khach hang. De gop phan day manh thi phan cung nhu cung cap san pham chat luong chung toi se dap ung moi nhu cau mong muon cua ban. Thi truong cua chung toi khong nhung hien dang cung cap trong nuoc ma con phat trien ra cac nuoc dong nam a khac nhu: philippin, indonesia, thai lan, campuchia, vv…

Chung toi luon dat muc tieu dua cong ty TNHH thiet bi dien cong nghiep nhat la cac san pham ve thiet bi dien. Tro thanh nha cung cap chuyen nghiep trong linh vuc vat tu co dien. Thuong hieu CVL dong nghia voi su tin cay, hieu qua va cam ket chat luong trong tung du an. Trong nhung nam vua qua, Chung toi cung cap cho quy khach hang nhung san pham mang thuong hieu CVL co do tin cay cao va chat luong tot voi gia ca hop ly, phu hop voi kha nang tai chinh cua cac doanh nghiep tai viet nam. Ve thoi gian cung cap san pham chung toi luon cung cap dung theo quy dinh cua cong ty va cam ket voi khach hang. De ban lua chon cho minh mot noi cung cap ty rang gia ca hop ly va chat luong toi uu thi cong ty chung toi la lua chon hang dau cho nhu cau cua ban.

Vi sao chon thiet bi dien cho Cat Van Loi cung cap?

 • La mot trong so nhung cong ty vat tu thiet bi dien dau tien chuyen sau trong linh vuc nay.
 • Doi ngu nhan vien nhieu kinh nghiem trong viec tu van va san xuat san pham.
 • Hien dang phat trien manh ve tat ca cac mat hang vat tu thiet bi dien trong nuoc va ngoai nuoc.
 • Khong ngung no luc hoan thanh dich vu chuyen nghiep. Dem lai hieu qua toi uu nhat cho khach hang.
Vi vay ban hoan toan co the tin tuong Cat Van Loi se la noi cung cap thiet bi dien cong nghiep chat luong cao cho ban. Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Cong Nghiep Cat Van Loi thuc su danh gia cao su hop tac quy bau cua Quy khach hang. Chung toi luon tam niem rang: “Su thanh cong cua Quy khach hang chinh la su thanh cong cua Cong ty chung toi”. Triet ly kinh doanh cua Cong ty Chung toi doi voi khach hang va nha cung cap la:  “Hop tac tren co so cung thang loi (Win-Win Approach)”.
Muc tieu xay dung thuong hieu cua chung toi :
Muc tieu Chung toi la tao ra mot Cong ty phat trien ben vung voi doi ngu nhan vien chuyen nghiep voi day long nhiet huyet trong cong viec. Xay dung Cong ty lon manh va mot thuong hieu CVL thanh cong tren thuong truong voi dinh huong dua tren gia tri & dao duc kinh doanh, ma chia khoa cua su thanh cong la con tim. Neu Chung toi lam viec bang con tim Chung toi se dat duoc nhung thanh cong ngoai su mong doi. Do la phan thuong cua cuoc song.

CONG TY TNHH THIET BI DIEN CONG NGHIEP CAT VAN LOI
Van Phong: 504 Le Quang Dinh, P.1, Quan Go Vap, TP Ho Chi Minh
Dien thoai: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nha May: 50 Tay Lan, P.Binh Tri Dong A, Q.Binh Tan ,TP.HCM
Website: http://www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com

Voi doi ngu nhan vien nang dong va co kinh nghiem trong nhieu nam lam viec san pham cua chung toi luon luon dam bao cho quy khach do ben va chat luong dai lau. De dap ung ngay mot cao hon yeu cau cua Quy khach hang, chung toi da va dang tiep tuc xay dung he thong doanh nghiep tro thanh mot dia chi dang tin cay o Viet Nam, khong chi de cung cap giai phap toan dien ve vat tu M&E cho Quy khach hang, ma con dem den cho khach hang su hai long ve san pham mang thuong hieu CVL® duoc gia tang gia tri trong chat luong, dich vu hau mai hoan hao cho cac san pham ve thiet bi dien.

Advertisements